Uttalelse fra EIK Fotball.

Fredag 15.01.16 kunne man i Dalane tidende lese leserinnlegget «12 punkt med ulik behandling», der styremedlem i Eiger FK, Torbjørn Brandsberg, føler at Eiger FK blir forskjellsbehandlet av Eigersund Kommune. I disse punktene fremkommer det feilaktig informasjon, som vi i EIK Fotball ikke føler kan bli stående ukommentert fra vår side. Noen av punktene omhandler samme sak, mens et av punktene ikke angår EIK Fotball. Vi har derfor valgt å kommentere 8 av punktene der EIK Fotball blir direkte berørt av påstander.
Punkt 1. Bakkebø banen.
Høsten 2011 tok EIK Fotball kontakt med Eigersund kommune får å høre om mulighetene til å få lagt kunstgress på en forfalt, og dårlig gressmatte på Bakkebø. Dette da klubben har stor drift, og var i mangel på banekapasitet. Grunnet den vanskelige økonomiske situasjonen man da var inne i, var det ikke anledning for Eigersund Kommune å foreta en slik utbedring. Det ble fra vår side gitt beskjed om at vi kunne tenke oss å bidra i den forbindelse, men at man selvsagt ønsket å få til et spleiselag. Via Eigersund kommune, ble også Eiger FK invitert til drøftelser, der det fra EIKs side ble foreslått at utgiftene til kunstgress ble delt klubbene imellom, mot at brukstiden også ble delt. I møtet mellom EIK Fotball, Eiger FK, Rådmann, vara-Ordfører og Ordfører, ga da Eiger FK beskjed om at dette ikke var interessant for dem.
Dagen etterpå leverte Eiger FK inn søknad om å få overta grusbanen på Lagård. Senere ble det også lagt inn et bud fra Eiger FK på 1 million kroner for å overta banen. EIK Fotball registrerer også i et nylig intervju med styreleder i Eiger FK, at grunnen til at de ikke ble med på banen på Bakkebø var at klubben ikke hadde økonomi på dette tidspunktet. Det er da påfallende at de selv la inn nevnte bud på 1 million kroner i samme tidsrom. Etter at EIK Fotball av egne midler hadde bekostet omlegging til kunstgress, kom Eiger FK tilbake igjen, og hevdet sin rett til bruk av Bakkebø banen. I dialog mellom klubbene har EIK Fotball gitt klart utrykk for at Eiger FK gjerne kan disponere banen halve uken, men at det da forventes at halvparten av medgåtte kostnader refunderes.
EIK Fotball registrerer også at Eiger FK har blitt tilbudt å søke om å overta grusbanen ved Eigerøy Skole, til samme betingelser som EIK Fotball har fått på Bakkebø.
Det hører også med til historien at mens det lå en dårlig gressmatte på Bakkebø banen, var ikke Eiger FK bruker de siste 10 år.
Punkt 2. Lagårdbanen.
Som nevnt i foregående punkt, leverte Eiger FK inn et bud på 1 million kroner på Lagårdbanen etter at de ikke ønsket å være med på omleggingen til kunstgress på Bakkebø. Eigersund kommune hadde på dette tidspunktet allerede gjort et vedtak om at det skulle bygges flerbrukshall på Lagård. Her var EIK Fotball allerede på banen ang. bygging av en slik hall. I forbindelse med denne prosessen, ble alle lag og foreninger invitert med på et felles samarbeid om å få denne realisert. Heller ikke her ønsket Eiger FK å bli med.
Brandsberg fremstiller dette i sitt leserinnlegg slik at EIK har fått en hall til 1000 kr, mens Eiger FK ville betalt 1 million for å legge kunstgress. Først og fremst forholdt politikerne seg bare til vedtaket om at området skulle benyttes til hall. Her er det overhodet ikke snakk om noe forskjellsbehandling, da alle byens idrettslag fikk samme tilbud som EIK i møtene med Eigersund kommune.
Punkt 3. Skolebanen på Husabø.Husabø Skole hadde i sin tid en dårlig grusbane som elever kunne benytte i skoletiden. For å fremme aktivitet og lek, samt å kunne få en ballbinge i Husabø området på kveldstid, tok EIK Fotball kontakt med Eigersund kommune for å høre om muligheten for å legge kunstgress også her. EIK Fotball tok hele dugnadsjobben, samt alle kostnadene vedrørende denne bane . I avtaleperioden har EIK kun fått driftsstøtte etter vanlig sats for 7-bane på denne tid. Etter 5 år gikk avtalen ut, og Eigersund kommune skulle selv overta vedlikehold. På grunn av manglende utstyr hos Eigersund kommune, ble EIK Fotball tilbudt å forlenge denne avtalen. Når det var uklart om hva driftssummen skulle være, så da Eiger FK sitt snitt til å legge inn et bud på denne jobben. Dette uten at saken var avklart, eller det var lagt ut noe vedlikehold på anbud. Enden på visa er at EIK Fotball pr. dags dato utfører vedlikeholdet igjen, etter et år med kommunalt vedlikehold. Summen EIK Fotball får for dette er kr. 23 000,- som tilsvarer samme sats som alle andre idrettslag får, dvs. 23 kr. pr. kvm.
Punkt 4. Idrettsparken I
I snart 4 år har det pågått en diskusjon knyttet til reklameskilter i Idrettsparken. EIK Fotball venter fortsatt på en endelig avklaring i saken. Vi anser det som unaturlig at Eiger FK skal disponere reklameareal på en idrettsarena der de selv ikke er brukere pr. dags dato. EIK Fotball har vært svært tydelige på at vi selvsagt ville gjøre plass til Eigers skilter, dersom de igjen bruker Idrettsparken som arena for sitt øverste lag.
Punkt 5. Idrettsparken II
Eigersund kommune, som eier av anlegget, vedtok midt på 2000-tallet å bygge tribune med tak. På grunn av dårlig kommuneøkonomi fantes det derfor ikke midler til realisering, og bygging ble stadig utsatt. EIK Fotball tilbød seg da å forskuttere byggingen slik at tiltaket ble realisert. Tribune med tak er nå kommunens eiendom. EIK Fotball har også på dugnad montert seter, for egen regning. Kiosken i tribunebygget er adskilt, bekostet av EIK Fotball og ikke refundert av kommune
En kan således ikke se at sakene om tribunetak er sammenlignbare, da det er snakk om et kommunalt anlegg på Husabø, og et anlegg eid av Eiger FK i Hålå.
Punkt 6. Gjerde på treningsbane.
Når EIK Fotball for 10 år siden la kunstgress på banen på Husabø, satte klubben opp gjerde rundt banen. Eigersund kommune kom da tilbake og ønsket at gjerde skulle være høyere ned mot kommunal parkeringsplass samt naboer, uten at EIK Fotball følte at det var nødvending. Sannheten her er at EIK Fotball betalte for gjerde rundt kunstgressbanen, mens Eigersund kommune betalte for de ekstra høydemetrene som de ønsket for å sikre sin kommunale parkeringsplass og naboer.
Punkt 7 Toaletter og garderober
Eiger FK mener det er urettferdig at EIK Fotball får benytte gratis garderober. Det har vært en gjengs praksis at alle lag og foreninger benytter kommunale garderober uten å måtte betale for dette. Dette gjaldt også Eiger FK når disse var brukere av Idrettsparken. Så vidt vi er kjent med, mottar Eiger FK driftsstøtte fra kommune for vask og renhold av sitt eget anlegg i Hålå på ca. kr. 30 000,- pr. år.
Punkt 8. Opparbeidelse av baner.
EIK Fotball har aldri fått noen gratis bane av Eigersund kommune. Det er inngått leieavtaler, der dette spesielt gjelder Kiwi-banen på Bakkebø. EIK Fotball har investert flere millioner kroner på opparbeidelse av kommunale baner. Dette har ført til at vi har pådratt oss store årlige kostnader i renter og avdrag på lån, men styret har likevel gjennomført dette til det beste for våre medlemmer. Klubben eier dessverre ikke store områder, og det anses urealistisk at klubben skal flytte sin virksomhet på Husabø til et annet sted. Vi er derfor avhengige av de kommunale anlegg, og Eigersund kommune har ikke hatt en eneste kostnad vedr. opparbeidelse av de 3 kommunale banene som EIK leier.

Til slutt nevnes det at enkelte av disse sakene har vært oppe i kontrollutvalget i Eigersund kommune, som ikke har funnet noe å bemerke.
Vi i EIK Fotball vil hele tiden jobbe fremover mot det vi mener er best for våre medlemmer og byens idrettsliv. Vi er av den oppfatning at alle lag og foreninger i kommunen skal være stolte av seg selv, og den utrolig viktige jobben som gjøres hver eneste dag. For en liten kommune som vår, har vi et rikt og utviklende idrettsliv, som ikke bare skaper gode idrettsutøvere, men også gir barn og unge gode oppvekstsvilkår. Det er her vårt fokus ligger, og vil også gjøre det fremover!

Styret, EIK Fotball

Share